BBS
ประกาศการขอผ่อนผันการเรียกพล ปี ๒๕๕๙ (รอบ๒)


ด้วยกองกิจการนิสิต กลุ่มงานบริการนิสิต จะดำเนินการผ่อนผันการเรียกพล (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงใคร่ขอให้ทางคณะฯ ประกาศแจ้งนิสิตชายที่อยู่ในกำหนดเรียกพล (นศท.ปี ๓) ขึ้นไป และต้องการใช้สิทธิ์ในการผ่อนผันการเรียกพล ดำเนินการผ่อนผันการเรียกพล (รายละเอียดตามไฟลท์แนบ)