BBS
โครงการส่วนพระะองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ประจำปี 2561


โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงานกับโครงการส่วนพระองค์ฯ ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรปฎิบัติงานสหกิจศึกษา  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการส่วนพระองค์ฯ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสารแนบ