BBS
รับสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเก็กซิม (บริษัม นานมี จำกัด)


ด้วยมูลนิธิตั้งเก็กซิม (บริษัม นานมี จำกัด)  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้.-

๑. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

๓. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPA) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔. มีจริยธรรมและไม่มีพฤติกรรมกระทำผิดวินับ

๕. ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นใด

การรับสมัคร

๑.รับใบสมัครได้ที่ ห้อง ๒๐๑ อาคารเ)ลิมพระเกียรติ หรือ Download ได้ที่ http://affair.buu.ac.th

๒.เรียงความเรื่อง "แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"ด้วยลายตนเองตวามยาว ๑ หน้ากระดาษ A4

๓.ใบแสดงคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา

๔.แผนที่ที่อยู่อาศัยและรูปถ่ายบ้าน

๕.รูปถ่าย ๑ นิ้ว/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนิสิต/สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือรับรองสำเนาทุกฉบับ

๖.ใบรายผลการเรียน print out จากระบบทะเบียนฯ

หมายเหตุ ยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่กลุ่มแนะแนวนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑

ประกาศผล วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทาง website  http://www.nanmee.com