BBS
แจ้งกำหนดการ การรับสมัครและรายงานตัวเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ปี ๒๕๖๐


ด้วยกองกิจการนิสิต จัดทำกำหนดการ การรับสมัครและรายงานตัวเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ ๒) โดยจะเปิดรับสมัครและรายงานตัวฯ ดังนี้.-

วันที่ ๒๗-๒๘ และ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

วันที่ ๑-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๑๒ กองกิจการชั้น ๒  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาการฝึก จะทำการฝึก ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี

*** หากพ้นระยะจากที่กำหนด นิสิตต้องยื่นขอรับสิทธิในปีถัดไป