BBS
ด่วน/// รับสมัครรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2560


ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อจัดสรร

ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

โดยกำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ ๒)

ในระหว่างวันที่๒๐ กันยายน ถึง ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต

กองกิจการนิสิต ชั้น ๑ ในวันและเวลาทาการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘:๓๐-๑๖:๓๐ น.)

-การสัมภาษณ์นิสิตผู้มีความประสงค์ขอรับทุนโดยคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และวันที่รับการสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)