BBS
ขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี


ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายของภาครัฐเพื่อรองรับการขยายตัวเขตระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดชลบุรี โดย นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี .ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา