BBS
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2561 จำนวน ๓ ทุน

ด้วยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ขออนุเคราะห์การเข้ารับสมัครทุนการศึกษาฯ ให้แก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้.-
1.ทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชน์กรุงรันตนโกสินทร์ 200 ปี
2.ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
3.ทุนการศึกษามูลนิธิ หม่อมเจ้าหญิง มารศรี สุขุมพันธ์ บริพัตร

นิสิตท่านใดสนใจ สามารถสมัครผ่านระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต ดังนี้
http://affairs.buu.ac.th/index.php/main